REGULAMIN USŁUG POLECEŃ

Regulamin usług poleceń FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia usług poleceń  organizowanych przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kudrowicach, (Kudrowice 12, 95 – 200 Kudrowice), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000463831. (Organizator).

§ 2 Definicje

 1. Voucher – wygenerowany przez Organizatora dokument upoważniający Poleconego do korzystania z promocji, przekazywany Poleconemu przez Uczestnika.
 2. Uczestnik – osoba, która zawarła z organizatorem umowę o świadczenie usług poleceń.
 3. Polecony – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która zawiera pierwszą umowę na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) z organizatorem i po przedstawieniu Vouchera zawrze z Organizatorem umowę na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) z organizatorem w siedzibie Organizatora lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 4. Pracownicy Organizatora – osoby fizyczne zatrudnieni (na podstawie stosunku pracy lub osoby, które zawarły umowy cywilnoprawne) w spółce FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. lub spółkach będących wspólnikami FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. lub spółkach, w których spółki te posiadają udziały.

§ 3 Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła łącznie poniższe warunki:
  1.1. na jej rzecz Organizator zrealizował umowę i wykonał instalację fotowoltaiczną lub wypełniła formularz dostępny na https://flexipowergroup.pl/program-polecen/ zgłaszając chęć uczestnictwa w Programie,
  1.2. podała numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu,
  1.3. zawarła z Organizatorem umowę o świadczenie usług poleceń,
  1.4. zaakceptowała Regulamin,
  1.5. przekazała Voucher Poleconemu (nowemu klientowi),
  1.6. wyraziła zgodę i nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  1.7. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
  1.8. Osoba zgłaszająca się do udziału w Programie poprzez formularz na stronie www wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – marketingu bezpośredniego oraz przesyłania niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.
 2. Poleconym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła łącznie poniższe warunki:
  2.1. wyraziła zgodę i nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  2.2. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
  2.3. podała numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu,
  2.4. otrzymała od Uczestnika Voucher i zaakceptowała regulamin,
  2.5. zawarła z Organizatorem umowę na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV).
 3. W Programie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora.

§ 4 Zasady i przebieg Programu

 1. Czas trwania Programu:
  1.1. Uczestnik i Polecony mogą przystąpić do Programu od dnia 16.03.2020 roku do dnia 31.12.2023 roku.
  1.2. Polecony ma czas do 31.12.2023 roku na spełnienie warunków opisanych w ust. 2.
  1.3. Polecony może otrzymać tylko jedną nagrodę.
  1.4. Ograniczenie do otrzymania jednej nagrody nie obejmuje uczestnika.
  1.5. Polecony może przystąpić do programu jako Uczestnik pod warunkiem spełnienia warunków udziału określonych w § 3 ust. 1 regulaminu.
 2. Uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 złotych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  2.1. Polecony otrzyma Voucher od Uczestnika,
  2.2. Voucher przedstawiony Organizatorowi przez Poleconego będzie zawierał imię i nazwisko Uczestnika w rubryce „OD:” oraz imię i nazwisko Poleconego w rubryce „DLA:”
  2.3. Polecony zawrze z Organizatorem umowę  na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV), a umowa ta zostanie wykonana przez Organizatora w całości.

 1. Polecony otrzyma nagrodę w wysokości rabatu 100 złotych za każdy za każdy 1 kWp instalacji (maksymalnie 2000 złotych) jeżeli zawrze z Organizatorem umowę na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV), a umowa ta zostanie wykonana przez Organizatora, po uprzednim przekazaniu Vouchera zawierającego imię i nazwisko Uczestnika w rubryce „OD:” oraz imię i nazwisko Poleconego w rubryce „DLA:”.
 2. Wartość nagród dla Poleconych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody w sprzedaży premiowej.
 3. Wartość wynagrodzenia dla Uczestników zostanie dodatkowo podwyższona o 17% zryczałtowany podatek dochodowy. Pobrany podatek od ubruttowionej wartości wynagrodzenia, Organizator przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacona Polecającemu w formie przelewu, na konto bankowe do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Polecony spełnił warunki określone w § 4 ust. 2 i 3. Polecony otrzyma rabat po przedstawieniu Vouchera Organizatorowi.

§ 5 Reklamacje

 1. Uczestnik reklamacje może złożyć pisemnie – przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora.
 2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona listownie lub poprzez pocztę elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny na www.flexipowergroup.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania programu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników i Poleconych jest FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na https://flexipowergroup.pl/polityka-prywatnosci/
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.